Etika a compliance

Společnost Lilly se zavázala dodržovat nejvyšší standardy firemního chování při všech obchodních jednáních po celém světě. Náš globální program pro etiku a compliance tento závazek podporuje a je navržen tak, aby splňoval všechny externí požadavky, včetně kodexů vydaných Mezinárodní federací výrobců farmaceutických produktů, Evropskou federací farmaceutických společností a asociací (EFPIA) a Asociací inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) v České republice.

Dohled

Víceprezident pro etiku a compliance podává zprávy výboru představenstva společnosti Lilly pro veřejný pořádek a dodržování předpisů, a také generálnímu řediteli. Tato osoba vyvíjí, řídí a sleduje program a řídí různorodou organizaci, která funguje v celé společnosti ve všech zeměpisných oblastech.   

Výbor pro compliance a řízení podnikových rizik, který zahrnuje vedoucí obchodních a funkčních oddělení, zajišťuje dohled nad programem etiky a  compliance  a programem řízení podnikových rizik. Víceprezident pro etiku a compliance předkládá čtvrtletně zprávy o obou programech tomuto výboru a výboru správní rady pro veřejný pořádek a dodržování předpisů. Správní rada každoročně obdrží zprávu o stavu dodržování předpisů a přezkoumá plán řízení podnikových rizik.

Písemné normy 

Červená kniha, náš kodex obchodního chování, je prohlášení o zásadách, které řídí naše operace. Tyto principy jsou založeny na 11 podnikových zásadách a jsou v souladu s hodnotami integrity, dokonalosti a respektu k lidem. Naše globální postupy, standardy a školení jsou v souladu s kodexem obchodního chování a každý zaměstnanec nese odpovědnost za čestné rozhodování, abychom mohli získat a udržet důvěru lidí, kterým sloužíme. 

Vzdělávání a odborná příprava

Vyžadujeme průběžné školení a vzdělávání všech zaměstnanců ve všech oblastech uvedených v Červené knize, souvisejících zásadách a postupech a platných právních požadavcích pro konkrétní role. Zaměstnanci v některých funkcích a klíčových rizikových oblastech mohou dostat cílené školení.

Komunikace

Aktivně podporujeme otevřenou komunikaci na všech úrovních organizace. Naši zaměstnanci chápou, že mají povinnost se ozvat, když mají dotazy nebo obavy ohledně možného porušení zásad nebo neetického chování, které by mohlo společnost Lilly nebo lidi, kterým sloužíme, poškodit. Od vedoucích pracovníků se očekává, že tuto otevřenou komunikaci podpoří a prosadí. Zaměstnanci mohou oznámit své obavy vedení společnosti a také pracovníkům zaměřeným na lidské zdroje, etiku a compliance nebo právnímu oddělení. Provozujeme telefonní linku dostupnou 24 hodin denně zaměstnancům a veřejnosti po celém světě, v souladu s místními zákony,  na telefonním čísle 800 144 498 nebo online na stránce Lilly EthicsPoint. K dispozici jsou překladatelské služby a zprávy lze podávat anonymně. 

Audit a monitorování 

Průběžně posuzujeme, vyhodnocujeme, sledujeme a provádíme audit dodržování našeho programu etiky a  compliance  a souvisejících zásad a postupů. Nálezy podáváme vedení společnosti, místním manažerům a výborům pro řízení a správu společností.

Reakce na potenciální porušení 

Veškeré zprávy o možných porušeních vyšetřujeme standardním postupem. Pokud došlo k porušení předpisů, zjistíme příslušné disciplinární důsledky a individuálně vyhodnotíme každý případ. Také přezkoumáváme naše postupy, procesy a obchodní postupy, abychom zjistili, zda je nutné provést změny, které zabrání dalšímu porušování.

Kromě programu etiky a compliance udržujeme samostatné globální programy ochrany osobních údajů a bioetiky. Náš globální program ochrany osobních údajů je navržen tak, aby chránil a respektoval osobní údaje osob, které interagují s naší společností pomocí našich produktů, mobilních aplikací, digitálních služeb a webových stránek. Náš bioetický program je navržen tak, aby chránil práva a zdraví pacientů a účastníků klinického hodnocení, jakož i integritu vědy, která stojí za našimi produkty.

Transparentnost

Zkušenosti nás naučily, že transparentnost naší činnosti přispívá k budování důvěry u našich partnerů. Transparentnost nás rovněž chrání před korupcí a neetickými obchodními praktikami. Nasloucháním a otevřeným způsobem jednání se zainteresovanými subjekty můžeme zlepšit naši transparentnost a způsob podnikání.

V souladu s politikou společnosti Lilly v rámci iniciativy transparentní spolupráce jsme se stali první farmaceutickou společností, která dobrovolně zavedla online registr klinických hodnocení. Společnost Lilly registruje od roku 2002 na  www.clinicaltrials.gov klinické studie fáze II, fáze III a fáze IV, kterých je zadavatelem a provádí je v různých částech světa a které byly zahájeny 15. října 2002 nebo později. Kromě toho společnost Lilly začala registrovat všechny klinické studie fáze I zahájené 1. října 2010 nebo později.

Jsme rovněž přesvědčeni, že transparentnost obchodních postupů, které zahrnují finanční plnění nebo jiné formy poskytování hodnot lékařům, je nezbytná pro budování důvěry. Chápeme, že tyto platby mohou být špatně vykládány, pokud jsou vnímány jako utajené. Proto jsme ve snaze o pokrok v medicíně podnikli několik kroků ve zveřejnění informací o důležitých aspektech jednání s klíčovými partnery.

Lilly si velmi cení partnerství, která nám pomáhají v naší práci. Také díky nim můžeme objevovat a poskytovat inovativní medicínu umožňující lidem žít delší, zdravější a aktivnější život. Naše společnost spolupracuje s pacientskými organizacemi s ohledem na prospěch pacienta a v souladu s Kodexem správné praxe Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací a integritou našeho podnikání.

Za účelem zvýšení transparentnosti zveřejňuje naše společnost pravidelně seznam evropských pacientských organizací, které podporujeme.

Další informace naleznete na tomto odkazu. 

Transparentnost v oblasti převodu hodnot zdravotnickým odborníkům a zdravotnickým organizacím 

Inovativní farmaceutický průmysl v celé Evropě se prostřednictvím přijetí  kodexu Transparentní spolupráce zavázal zveřejňovat informace o svých finančních vztazích se zdravotníky a zdravotnickými organizacemi.

Nejlepší klinická praxe si vyžaduje vstupy a odborné znalosti mnoha skupin: klinických lékařů, pacientských organizací, akademiků, zdravotnických organizací a výrobců nových léčiv a zdravotnické techniky. Spolupráce mezi odvětvím a těmito významnými odborníky přináší tři hlavní výhody: umožňuje vznik nových léků, poskytuje celoživotní zdravotnické vzdělávání, aby léky byly využívány odpovídajícím způsobem, začleňuje stávající léčebné postupy do reality běžného života a přináší pochopení nenaplněných lékařských potřeb.

Je důležité, aby tyto vztahy byly řízeny transparentně, a tak pomohly prokázat, že prvořadým cílem naší společné práce je blaho pacientů. U nás ve společnosti Lilly si našich vztahů se zdravotníky a zdravotnickými organizacemi velmi ceníme a plně podporujeme závazek Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA) zveřejňovat podrobnosti o platbách a provedených transferech hodnot. Tyto údaje jsou zveřejňovány jednotlivě počínaje rokem 2016 a jsou každoročně aktualizovány. 

O Kodexu

Kodex Transparentní spolupráce Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací (schválen v červnu roku 2013) vyžaduje od všech členských společností federace, aby zveřejňovaly platby za služby a poradenství, jakož i proplácené výdaje na ostatní aktivity, např. působení v poradním výboru, pokrytí všech nákladů na lékařské vzdělávání zdravotníků včetně registračních poplatků, nezbytného cestovného a ubytování, převody hodnot v oblasti výzkumu a vývoje a granty a dary zdravotnickým organizacím. 

Zákony na ochranu osobních údajů vyžadují, aby společnosti získaly od zdravotnického odborníka souhlas se zveřejněním jeho/jejího jména spolu se souvisejícími převody hodnot. Pokud zdravotnický odborník svůj souhlas ke zveřejnění neposkytne, společnost Lilly zveřejní související platby a převody hodnot v souhrnné formě bez konkrétních jmen. 
Data jsou dostupná na 
www.transparentnispoluprace.cz

Další informace o kodexu Transparentní spolupráce naleznete na webových stránkách Asociace inovativního farmaceutického průmyslu a jakékoli dotazy týkající se zavádění kodexu ve společnosti Lilly prosím směřujte na info_cz@lilly.com

Metodiky zveřejněných dat za rok 2020, 2019, 2018, 2017

PP-MG-CZ-0053